positive共1篇
Positive Grid BIAS FX Desktop (64bit) v2.2.1.5050 Elite -V.R Rev2-VST5-娱乐音频资源分享平台

Positive Grid BIAS FX Desktop (64bit) v2.2.1.5050 Elite -V.R Rev2

简介 在过去的几年中,一系列强大的数字吉他程序和移动应用程序改变了数百万吉他手的演奏和录制方式。尽管大多数这些应用都是同一主题的变体,但我们认为吉他世界需要一些新东西。 结果就是BIAS...
20年10月8日 21:43
04920